Measures K thiab Q Feem ntawm Neeg Zej Zog Kev Txhawb Pab rau Fresno Unified

Ob peb lim tiam dhau los, Fresno Unified tau pib lub xyoo kawm ntawv tshiab nrog kev niaj xyoo ua xyoo plaub neeg ua hauj lawm Kev Sib Txoos Coob Coob Ua Ke. Lub koob tsheej muaj zog npho coj tej tub kawm ntawv, neeg khiav dej num, tej niam txiv thiab neeg zej zog tuaj ua ke, qhia tias tej twb tug ntawm peb tes dej num yog li cas ua kom kawm tau txuj ci mus lawm tom ntej. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv zoo siab tshwj xeeb uas Tus Tswv Nroog Ashley Swearengin koom nrog peb nrog rau lwm tus neeg tseem ceeb hauv zej zog koom tes - cov neeg koom tes nws tuaj muab kev txhawb pab puv npo ntawm hauv paus tsev kawm ntawv thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg khiav dej num nrog rau 74,000 tus tub kawm ntawv. Raws li kuv tau sawv saum sam thiaj ntsia cov neeg coob coob hauv Save Mart Center, nws ua rau muaj kev zoo siab pom hauv paus tsev kawm ntawv coob leej coob tus koom tes tau tuaj ua ke los tos txais cov neeg ua hauj lwm rov qab tuaj. Lawv kev tuaj tshwm muaj nuj nqis heev, qhia rau peb paub tias ua hauj lawm rau kev qhia peb cov me nyuam hluas tsis yog ib leeg ua tau los yog cais hauv Fresno.

Kev sib zog txhawb los ntawm neeg zej zog Fresno muaj txhua hnub hauv hauv paus tsev kawm ntawv: ib tug tub ceev xwm tsis hnav tsoos tsho zoo sib xws rau txhua lub vaj loog tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab, muaj kev qhib siv tej chaw muaj nyom rau lub qab lim tiam, txhim kho tej kev txiav txim siab kev mus koom kev kawm, kev saib xyuas, tej kev txhawb pab ntxiv rau cov neeg kawm lus Askiv thiab tej dej num ua hloov kho thiab txuas ntxiv thoob plaws hauv paus tsev kawm ntawv. Ua tsaug rau Fresno cov neeg pov suab nws tau txhawb pab ntau kawg nkaus li rau Measure K xyoo 2001 thiab Measure Q xyoo 2010, Fresno Unified tsim tau tsib lub tsev kawm ntawv theem qis tshiab, ib lub tsev kawm ntawv theem nrab zoo tshaj plaws thiab Tsev Kawm Ntawv Phillip J. Patino rau neeg koom lag luam, thiab hloov kho tej chav kawm pob zaj pob zuav thoob plaws hauv paus tsev kawm ntawv. 15 lub xyoos dhau los, tej tsev kawm ntawv thiab zej zog raug hloov dua tshiab, txhim kho tej chaw rau tub kawm ntawv tau kawm sab hauv thiab sab nraum chav kawm. Koj muaj peev xwm kawm paub ntau ntxiv txog kev hloov hauv peb lub hauv paus tsev kawm ntawv los ntawm Measure K thiab Measure Q ua tej zaj dab neeg thoob plaws tsab xov xwm no ntawm Tsim Lub Neej Tshiab.

Tau tawm suab pom zoo thaum lub Plaub Hlis 2009, hauv paus tsev kawm ntawv qhov qauv kev npaj dej num tau sau tseg ib lub zeem muag ruaj khov rau kev hloov kho tej tsev kawm ntawv thiab tej chaw rau lawm yav tom ntej. Nrog rau kev txhawb pab ntawm Fresno cov neeg zej zog, ntau yam ntawm lub zeem muag twb tau dhau los tseeb lawm tiag - yam tau hloov kho tshiab tshiab tam sim no hauv Duncan Polytechnical High School, Addicott Elementary School thiab lub tsev kawm txuj ci tshiab hauv Bullard High School.

Zej zog kev txhawb muaj muaj ua ntau yam loj thiab me thiab hauv paus tsev kawm ntawv txaus siab hlo rau txhua txhua qhov. Txawm tias koj tuaj yeem pab dawb hauv ib chav kawm twg, coj qhia cov me nyuam hluas, los yog pub nyiaj txiag rau hauv paus tsev kawm ntawv qhov nyiaj pub dawb, koj yeej yog txhawb pab tub kawm ntawv txoj kev kawm thiab pab hloov tau kev kawm college thiab tej neeg kawm tiav npaj txhij ua dej num. Ua ke tej no yov tej twj uas yuav pab tau tej tub kawm ntawv kawm tau txuj ci zoo thiab muaj ib qho kev rub tau zoo hauv peb lub zej lub zos rau ntau ntau xyoo lawm tom ntej. Yog hais tias koj tseem nrhiav rau lwm txoj kev ntxiv los muab kev txuam nrog thiab los ua hauv paus tsev kawm ntawv ib tus neeg koom tes, mus xyuas Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lub chaw nruab ntug tshiab ntawm www.fresnounified.org los kawm ntau ntxiv txog peb "I Am Ready" kev npaj.
Copyright © 2021 KFSN-TV. All Rights Reserved.