Testimony involving Kai the hitchhiker wrapped up

Testimony in the trial involving "Kai" the hitchhiker wrapped up Thursday.
Thursday, January 02, 2014