'Great Gatsby' speakeasy comes to Fresno

Fresno City College hosted a "Great Gatsby" speakeasy on Saturday night.
Sunday, March 30, 2014