Chaw Kho Mob Tau Npaj rau Rau Lub Tsev Kawm Ntawv Ntxiv

Hauv paus tsev kawm ntawv tab tom ua mus lawm tom ntej rau xya lub chaw kho mob hauv tsev kawm ntawv ntxiv hauv cheeb tsam ntawm lub nroog uas muaj neeg nyob kom muaj kev nkag tau rau chaw kho mob.

Chaw kho mob peej xeem yuav raug muaj ua qauv nyob rau tom qab Gaston Middle School's Health thiab Wellness Center nyob rau sab hnub poob qab teb Fresno, uas tau qhib thooj txhij nrog lub tsev kawm ntawv thaum xyoo 2014. Lub chaw qhib 40 xuaj moos tauj ib lim tiam, Monday txog Friday thiab khiav dej num los ntawm khoom haum "non-profit Clinica Sierra Vista". Lub chaw kuj muaj neeg khiav dej num nrog ib tug neeg saib mob muaj ntaub ntawv (registered nurse) thiab lais xeem ua dej num saib mob los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv.

Raws li kev ua tau zoo ntawm Gaston center, Fresno Hauv Paus Pawg Neeg Thawj Coj Saib Kev Kawm Txuj Ci tau txheeb pom ntau thaj chaw muaj kev tim tsum tshaj rau tej chaw kho mob zoo sib xws thiab tab tom npaj rau ntau lub xws li xya lub chaw kho mob tshiab nyob rau lub hlis yuav los tom ntej no.

Clinica Sierra Vista thiab Valley Health Pawg Neeg tau raug xaiv tau los ntawm pawg neeg thawj coj tam li cov neeg zej zog koom tes los khiav dej num tej chaw kho mob.

Gaston lub chaw kho mob tsis yog pab rau Gaston cov tub kawm ntawv nkaus xwb tiam sis zej zog ib puag ncig. Lub chaw tau dhau los ua ib qho chaw pab tseem ceeb rau qab teb hnub poob ntawm Fresno, nrog rau tej neeg tuaj kho mob coob zuj zus ntawm lub 3,373 2014-15 rau lub 4,235 2015-16.

Lub chaw npaj muaj kev kho mob xub thawj thiab kev kho mob, kuaj ib ce, case management, txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, kuaj qhov muag, kho kev nyuaj siab/kev coj cwj pwm, nqus ntshav, tej kev xa mus rau kev kho hniav, kev qhuab ntuas quav yeeb quav cawv, kev qhia txog kev noj qab nyob huv thiab kev thauj mus los rau lub chaw kho mob loj.

"Nthuav kom muaj ntau lub chaw kho mob hauv tsev kawm ntawv yog ib kauj ruam loj kawg nkaus rau tom ntej. Thaum peb tej tub kawm ntawv muaj kev noj qab nyob huv, ces lawv muaj peev xwm mus koom kev kawm tau thiab kawm tau thiab muaj kev koom tes tau hauv tag nrho tej uas lawv tej tsev kawm ntawv tau muaj rau lawv," Tuam thawj saib kev kawm Michael Hanson tau hais li. "Tej chaw kho mob no kuj tseem muaj ib qho kev pab tau ntau kawg rau tej zej zos ib puag ncig peb tej tsev kawm ntawv."

Tej kev kawm pom tau tias tej chaw kho mob hauv tsev kawm ntawv ua rau tus naj npawb mus koom kev kawm nce thiab tub kawm ntawv tej qhab nia xeem los kuj nce. Fresno Hauv Paus Kawm Ntawv lub chaw Gaston Health thiab Wellness Center nrog rau 243 lub chaw kho mob hauv tsev kawm ntawv hauv California thiab 2,000 lub thoob plaws teb chaws.