Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tau Pom Zoo Txoj Cai Lub Chaw Nyob Nyab Xeeb

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau hloov nws qhov kev cog lus los pab txhua tus tub kawm ntawv, txawm laws qhov neeg khiav teb tsiv chaw yuav zoo li cas los xij, muab kev pom zoo rau "Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Chaw Nyob Nyab Xeeb" coob tug tau los plov meej pov suab thaum thawj coj lub rooj sib tham rau lub Peb Hlis tim.

"Qhov kev txiav txim siab no mus tshaj li qhov hais tias tej tsev kawm ntawv yog tej chaw nyob nyab xeeb uas tub kawm ntawv tau txais tag nrho tej kev txhawb pab kawm txuj ci thiab kev sib haum xeeb - nws yog peb qhov kev ib txwm ua los lawm," tus tuam thawj saib kev kawm ib ntus Bob Nelson tau hais li.

"Qhov kev txiav txim siab no kuj tseem hais txog ib qho kev siv kev npaj ua uas peb yuav tau npaj muaj rau peb cov tub kawm ntawv thiab cov yim tsev neeg nrog tej kev txhawb pab tsim nyog thiab kev ruaj siab rau lawv kev ruaj ntseg rau tej kev txhawj xeeb ntsees twg txog kev khiav teb tsiv chaw (immigration.)

Pawg thawj coj tau txais kev tawm tswv yim los ntawm neeg zej zog, tej pej xeem, tej tub kawm ntawv thiab tej niam txiv ua ntej los muab kev tawm suab pom zoo yuav qhov kev txiav txim siab no.

Qhov kev txiav txim siab txhawb hauv paus tsev kawm ntawv tej cai tam sim no, tej kev ua, thiab tej kev taug ua, xam nrog rau:

- Txhua tus tub kawm ntawv muaj txoj cai rau pej xeem txoj kev kawm txuj ci txawj yuav nyiam qhov kev khiav teb tsiv chaw zoo li cas los xij (immigration status)
- Txhawb kev ua taus siab ntev thiab txais yuav lus ntxub ntxaug
- Txhawb pawg thawj coj kev kawm txuj ci qhov cog lus rau hauv paus tsev kawm ntawv Ntau Haiv Neeg, Kev Ncaj Ncees thiab Ntxiv Rau Tsab Cai 0411

- Txuas ntxiv hauv paus tsev kawm ntawv tsab cai tias hauv paus tsev kawm ntawv tsis thov, tsis muab, los yog tuav tej ntaub ntawv khaws tseg muaj feem rau neeg khiav teb tsiv chaw li cas (immigration status)
- Xyuas kom tsev kawm ntawv cov tub ceev xwm muab kev pab thiab tsev kawm ntawv tub ceev xwm muab kev pab hauv zej zog tsev kawm ntawv yuav fwm lub Nroog Fresno tsab cai ntawm tsis muab kev koom tes rau kev tswj khiav teb tsiv chaw (immigration enforcement)
- Fwm "Immigration Customs Enforcement" tsab cai muaj uas txheeb tsev kawm ntawv tej chaw tam li "paub tau" tej chaw, raug zam los ntawm kev tsej khiav teb tsiv chaw (immigration enforcement)

Qhov kev txiav txim siab "plov meej tias txhua Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tej tsev kawm ntawv yog ib lub chaw nyob nyab xeeb rau nws tej tub kawm ntawv thiab tej tsev yim neeg los nrhiav kev pab, kev pab thiab lus qhia yog thaum ntsib raug qhov kev ntshai thiab txhawj txog ib qho kev nyob nyab xeeb twg, xam nrog rau kev tswj neeg khiav teb tsiv tsaws chaw tej kev cai (immigration laws)."

Nws tau teev tseg hauv U.S. Supreme Court 1982 tau txiav txim rau Plyler v. Doe tias txwv tej tsev kawm ntawv pej xeem los ntawm tsis lees paub tej tub kawm ntawv nkag tau rau txoj kev kawm txuj ci theem qis thiab theem siab raws li lawv qhov kev khiav teb tsiv chaw li cas (immigration status).

Ntawm qhov kev txiav txim siab no, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv koom nrog rau ntau tshaj li 25 lub hauv paus tsev kawm ntawv hauv California nov, tej counties thiab tej koom haum kawm txuj siab txais yuav tej cai no uas txwv qhov teeb meem no nrog "Immigration and Customs Enforcement" (ICE).

Qhov kev txiav txim siab tau teev tias ICE tej dej num sab hauv thiab ib puag ncig tej tsev kawm ntawv thiab hauv paus tsev kawm ntawv tej chaw lwm qhov chaw yuav yog ib qho "kev cuam tshuam loj rau txoj kev kawm thiab chaw kawm txuj ci rau tej tub kawm ntawv." Nws kuj tseem teev tseg tias tej tub kawm ntawv yuav tsis muaj peev kawm tau zoo yog thaum twg ICE muab tsev yim neeg ib tug twg tshem tawm thiab kuj yuav tseg tej tub kawm ntawv nyob tom qab tsis muaj leej twg yuav los saib los xyuas lawv.

Tam li ib qho "Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Chaw Nyob Nyab Xeeb," Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav tsis coj los yog muaj kev koom tes hauv tej dej num tswj neeg khiav tsiv chaw (immigration enforcement activities), txuas puv npo tso cai los ntawm txoj cai; ICE agents yuav tsis pub tso cai nkag hauv tej tsev kawm ntawv los yog hauv paus tsev kawm ntawv tej chaw yam tsis ua raws li tej kev tseev kom muaj siv tau rau lwm lub xeev thiab tej nom tswv zej zog kev tswj; thiab yuav tsis tso ib tug tub kawm ntawv twg rau ICE yam tsis tau kev tso lus los ntawm niam txiv tshwj tias hauv paus tsev kawm ntawv raug tseev kom ua los ntawm txoj cai nkaus xwb.

"Chaw Nyob Nyab Xeeb" chaw tshwj tseg kuj txhais tau tias Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yuav koom tes nrog zej zog tej koom haum npaj muaj tej chaw pab rau tej yim tsev neeg raug xa rov qab.

Qhov kev txiav txim siab hais txog Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov ntau haiv neeg, pom tau tias muaj 63 hom lus hais nyob rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv, xam nrog rau Spanish, Hmong, Armenian, Korean, Tagalog, Cantonese, Arabic, Vietnamese thiab Russian.

"Nyob qhib lug rov plov meej peb qhov kev cog lug los qhia txhua tus tub kawm ntawv tias, peb cia siab ua kom peb tej yim tsev neeg hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yog ib lub chaw nyob nyab xeeb rau tej tub kawm ntawv tau kawm, taug raws lawv qhov kev npau suav, thiab npaj lub neej zoo rau tom ntej thaum lawv tawm ntawm peb tej tsev kawm ntawv mus," Nelson hais li.