Fresno Unified School Disctrict graduation rate increases

Nyiam qhuav yog li ob peb lub lwm tiam tas lawm xwb kuv tau qhia rau peb cov neeg zej zog tias peb qhov kev npaj plaub lub xyoos kawm ntawv tiav tau nce mus rau 83.8% lawm uas yog nce 4.5% ntau tshaj lub xyoo tas lawm thiab tshaj lub xeev qhov kev nce lawm.

Peb muaj zoo siab heev li rau qhov xyoo no cov tub ntxhais kawm tiav qib kaum ob coob tus tau taug kev saum lub sam thiaj kawm ntawv tas.

Cov kev pab ntawm pawg neeg sab laj thiab peb lub zej zog yeej pab tau kev zoo txawv txav rau peb cov hluas.

Cov nyiaj Measure Q uas muab los ua thiab kho peb cov tsev kawm ntawv nrog rau kev txhawb peb cov tub ntxhais kawm ntawv pab tau cov xib fwb, neeg ua haujlwm, thiab lub zej zog ua haujlwm uake los pab tau peb cov tub ntxhais kawm ntawv kawm tau nce. Lub hauv paus tsev kawm ntawv ndiav cov neeg ua haujwm (counselors) los pab menyuam kawm ntawv 320:1 uas yog pab tau lawv txoj kev noj qab nyob zoo thiab kev kawm ntawv uas yog ib qhov uas ib tus neeg ua haujlwm no saib tsawg tus tub ntxhais kawm ntawv muab piv los ntawm lub xeev.

Peb tseem tseem tsis tau txaus siab txog thaum uas peb cov tub ntxhais kawm ntawv tiav100% tau mus taug kev saum sam thiaj ces thaum ntawm thiaj li yog ib qhov zoo siab heev. Txhua lub tsev kawm ntawv qib siab tau pom txog kev kawm tau nce los ntawm ntau pawg tub ntxhais kawm ntawv uas yog kawm tau nce li ob tus nas npawb ntawm qhov kev kawm tiav.- Cov tub ntxhais Mev kawm tau nce li 10.8% tshaj tsib xyoos lawm mus rau 82.3%;
- Cov tub ntxhais Asxia kawm tau nce li 9.9% tshaj tsib xyoo lawm mus rau 90.9%;
- Cov tub ntxhais Asmisliskas Dub kawm tau nce li 15.2% mus rau 82.1%
- Cov tub ntxhais Asmisliskas Dawb kawm tau nce li 7.8%, mus rau 84.2%

Kuv muaj kev txaus siab heev uas tau pom ntau pab tub ntxhais kawm tau ntawv nce, uas yog ua tau rau ntau pab ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv.

Tsis yog hais tias peb txhawb tau peb cov menyuam kawm ntawv xwb tiam sis Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Fresno tau pauv tus qauv ntawm peb lub zej zog. Txhuas ntxiv mus, plaub lub xyoo ntawm qhov tawm ntawv rau peb lub hauv paus tsev kawm ntawv los kuj pom tau tias txo poob mus rau 11.7% tsawg dua xyoo tas lawm uas yog 14.0% thiab 15.6% xyoo 2012/13.

Cov kev qhia no qhia tau tias peb mus rau qhov yog lawm. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov ntaub ntawv qhia tias yog cov tub ntxhais kawm tau ntawv zoo rau hauv cov tsev kawm ntawv siab (high school) ces yuav ua rau lawv mus kawm ntawv rau theem siab (college) coob uas peb twb pom tau tias 85% ntawm cov tub ntxhais kawm tiav tso npe mus kawm.

Nrog rau kev pab cuam ntawm cov neeg ua haujlwm thiab neeg zej zog nrog rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Qhov Kev Pab Nyiaj ces muaj ntau tus tub ntxhais kawm ntawv tau txais kev pab nyiaj ua kom lawv kawm tau mus txog lawv qhov kev npau suav.

Kuv ua tsaug rau Francine thiab Murray Farber uas muaj lub siab zoo pab nyiaj rau lub Tsev Kawm Ntawv Tehipite cov menyuam kawm ntawv ua kom muaj cib fim ua rau cov tsev kawm ntawv qib qis tau pom txog kev ua yeeb yam. Khub niam txiv Farber yog ib khub zoo thiab ua qauv zoo rau lwm tus.

Nrog rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Sab Laj, kuv thov ua tsaug rau peb cov xib fwb, neeg ua haujlwm, thiab lub zej zog rau qhov lawv muab kev txiav txim cia rau peb cov menyuam kawm ntawv muaj kev pab ua kom kawm tau zoo.

Kev ua haujlwm nyav kuj tau txais nuj nqis zoo thiab yog li ntawm peb yuav siv zog li no mus. Thaum xaus no kuv thov hais ua kev zoo siab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv tas xyoo 2016 no. Rau siab mus kawm ua kom tau zoo rau nej qhov kev mus kawm qib siab!