Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Kev Koom Tes nrog Tej Colleges los Txhim Kho Kev Tshais Mus Rau Kawm Txuj Siab

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tab tom khawb av ua dej num tshiab los nce tus naj npawb ntawm cov tub kawm ntawv khwv tau nyiaj tsawg nws kawm tiav lawv qhov bachelor's degrees.

Siv ib qho nyiaj pub $500,000 los ntawm College Futures Foundation, hauv paus tsev kawm ntawv tab tom koom tes nrog Fresno City College, Fresno State thiab University of California hauv Merced los muab tej ntaub ntawv sib qhia los nce tub kawm ntawv txoj kev tshais mus rau college tau zoo, thiab los ntawm community college mus rau ib lub college plaub xyoos los yog university.

"Kuv pom tias qhov kev koom tias tshiab no yog ib kauj ruam tseem ceeb los ua kom paub meej tias ntau tug ntawm peb cov tub kawm ntawv tau raws li lawv tej kev npau suav ntawm kev kawm txuj ci siab," Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm Michael Hanson tau hais li.

Lub College Futures Foundation tsis muaj paj tej hauj lwm yog los tshem tawm txoj kev ua thiab tej kev thaiv kev khiav dej num rau college degrees, ua rau tej tub kawm ntawv muaj kev nkag tau rau tej kev pab lawv muaj kev xav tau kawm tiav lawv qhov degrees ncav sij hawm thiab pab California ua tau zoo.

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv pib nws qhov kev koom tes nrog tej colleges, paub tam li Fresno Unified Higher Education Partnership, nrog rau ib qho koob tsheej tso xov xwm thaum lub Plaub Hlis.

Los ntawm qhov dej num, hauv paus tsev kawm ntawv thiab tej colleges yuav ua hauj lwm sib dhos kom zoo dua qub thiab tswj tej chaw muab kev pab los nce tub kawm ntawv kev kawm tau txuj ci, kev npaj kawm college, kev cuv npe thiab kev hloov, university tej kev tshais, thiab naj npawb ntawm cov kawm tiav bachelor's degree.
Dag zog tsim ib qho Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv kev koom tes muaj dua los lawm nrog UC Merced ua koom nrog rau UC Merced xya tus neeg khiav dej num paub dej num thiab txuj ci hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Lub Chaw Khiav Dej Num ntawm Kev Ncaj Ncees thiab Kev Nkag Tau los muab kev pab tsim thiab saib xyuas ntaub ntawv tub kawm ntawv ntawm ob qho kev kawm txuj ci.

Cov neeg khiav dej num muaj peev xwm los saib xyuas cov tub kawm ntawv leej twg kawm tsis tau nyob raws theem qib los yog tau mus tsis ncaj kev kawm tiav kom lawv tau kev txhawb pab lawv kev xav tau.

Siv College Futures Foundation qhov nyiaj pub, hauv paus tsev kawm ntawv yuav muab cov neeg khiav dej num los ntawm Fresno State thiab the State Center Community College District hauv Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv los ua hauj lwm ua ke nrog UC Merced thiab hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num los txhim kho tej kev ua uas txhawb tub kawm ntawv kev kawm tau hauv tsev kawm ntawv theem siab thiab college.

Los ntawm qhov dej num ua, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg koom kev kawm txuj ci siab yuav muaj peev xwm muab kev txheeb tej teeb meem thaiv cov nyom tshaj plaws ua ua rau tej tub kawm ntawv los ntawm kev tshais mus rau college tau zoo. Tus neeg koom tes yuav muaj peev xwm nkag tau "sij hawm tam sim" tub kawm ntawv tej ntaub ntawv raug; tsim yam tshiab, tej cem tseem ceeb los pab xyuas tej tub kawm ntawv leej twg muaj kev peem tus kheej; thiab txhim kho kev saib xyuas tub kawm ntawv kev kawm tau los ntawm tag nrho tej kev pab kev kawm txuj ci.

Ib qho ntawm tej qab hau Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau txais nyiaj pub los ntawm College Futures Foundation yog kev ua tau zoo nws twb ua tau zoo los lawm nrog kev ua hauj lwm ntawm nws cov neeg khiav dej num Ncaj Ncees thiab Kev Nkag Tau. Qhov hauj lwm tau pib ua thaum lub xyoo 2009, ua tsi ntsees rau kev tsim tus yam ntxwv ua hauj lwm thiab kawm college ntxiv mus. Thawj theem ua tsi ntsees rau kev cob qhia rau cov kws qhuab ntuas kawm txuj ci, kawm tiav chav kawm A-G (rau kev nkag rau cov vaj loog kawm UC thiab CSU) thiab tus naj npawb kawm tiav.

Kev Ncaj Ncees thiab Kev Nkag Tau ua hauj lwm nrog cov kws qhuab ntuas kawm txuj ci txog tej twj thiab tej kev ua lawm tom ntej kom lawv muaj peev xwm txheeb tau zoo dua qub thiab tshem tawm tej teeb meem thaiv ua rau tej tub kawm ntawv tsis muaj kev tsim nyog rau kev kawm college, xam nrog rau kev tsim ib qho Ntaub Ntawv Twj Saib Xyuas A-G. Cov Neeg Khiav Dej Num kuj tseem rov tsim dua qhov kev kawm ntawv caij ntuj qhua pib lub xyoo 2010 kom cov tub kawm ntawv leej twg mus tsis ncaj txoj kev kawm tiav los kawm tiav cov chav A-G rov kawm tau. Tej tub kawm ntawv raug cuv npe ua ntej hauv cov chav kawm lawv yuav tsum tau kawm thiab thau tawm yog tias lawv yuav tsis mus koom kev kawm caij ntuj qhua.

Tsis ntev los no, tau nqis peev ntau heev rau kev npaj txhawb pab kev nyob haum xeeb rau tej tub kawm ntawv, xws li cov neeg ua hauj lwm nyob haum xeeb thiab cov kws qhuab ntuas, vim tias tej teeb meem coj cwj pwm thiab kev mus koom kev kawm tsis zoo hom kheev yog qhov qab hau cov tub kawm ntawv tau tus qhab nia D los yog F hauv tej chav kawm thiab thiaj tsis muaj kev tsim nyog rau kev kawm college.

Hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev siv ntawm ib qho kev txhawb pab zoo dua qub rau tej tub kawm ntawv tau txiaj ntsim hauv ntau txoj kev:

  • Tus naj npawb kawm tiav tau nce ntawm 69.2% hauv xyoo 2010 rau ib qho kev kwv lam ze li ntawm 82% hauv xyoo 2015

  • Naj npawb kawm tiav A-G tau nce ntawm 25.8% hauv xyoo 2008 mus rau 46.57% hauv xyoo 2014

  • Naj npawb thov mus rau UC tau nce los ntawm 220 daim ntawv thov hauv xyoo 2009 mus rau 695 hauv xyoo 2014

  • Naj npawb thov mus rau Fresno State tau nce ntawm 999 hauv xyoo 2009 mus rau 2,048 hauv xyoo 2014

  • 85.77% ntawm cov tub kawm ntawv txij thaum xyoo 2014 kawm tiav tau thov mus rau community college