Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Npaj los Nqis Peev Ib Co Chav Kawm Tshiab thiab Kho Dua Tshiab

Nyob rau lub Kaum Ib Hlis tim 8, tej neeg koom tes ntawm peb lub zej lub zos yuav ua kom lawv tej suab tau raug hnov rau tej chaw pov suab thoob plaws peb lub nroog. Thoob teb chaws, peb yuav xaiv peb tus tuam thawj coj tom ntej, xaus txoj kev sib tw uas yog ib qho pheem kawg hauv peb lub neej. Hauv zej hauv zos, Fresno yuav xaiv ib tug tswv zos tshiab (mayor), ib tug uas kuv cia siab tias yuav yog ib tug muaj kev txhawb pab thiab txhawb rau txoj kev sib zog txhawb nqa rau peb lub nroog, tshwj xeeb txoj kev sib zog txhawb pab peb cov me nyuam hluas. Tswv zos Swearengin tau los tuav dej num tam li ib tug tswj kav tiag tiag rau lub nroog Fresno thiab kuv tsis muaj ib yam twg uas zoo siab tshaj rau txoj kev txhawb pab nws tau ua rau peb lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yim lub xyoo dhau los - ua txhua yam los hloov tej uas muaj tam sim no rau peb cov me nyuam hluas.

Cov neeg pov suab kuj tseem yuav muab kev pom zoo rau hauv paus tsev kawm ntawv qhov $225 million bond -- Measure X -- rau lub Kaum Ib Hlis tim 8, ib qho kev los txhawb pab txhim kho tsev kawm ntawv ntxiv mus. Qhov "bond measure", yog tias dhau, yuav tsis nce se, tiam sis yuav los hais txog tej kev saib yuas ua ntej kev nqis peev peb tau hnov los ntawm zej zog xya lub rooj sib tham thiab los ntawm peb Pawg Thawj Coj Kev Kawm Txuj Ci. Kuv zoo siab kawg nkaus rau cov uas nws tau tuaj koom thiab tau muab tswv yim hauv peb lub zej zog tej rooj sib tham thiab cov uas tau muab nws tej tswv yim rau hauv daim ntawv muab lus nug hauv "online". Qhov kev tawm tswv yim ntawm pab tau peb los txheeb rau theem tom ntej ntawm kev saib xyuas ua tej khov vaj kho tsev.

Tej uas xav tias yuav tau nqis peev xam nrog rau tej chav kawm tshiab/kho dua tshiab thiab technology; tej tsev kawm dej num; tej kev txhim kho kev nyob nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg, tej chaw rau kev kawm kos duab, tej dej num ua thiab tej kev ua kis las; kho/kho tshiab rau tej vaj tse; thiab ib lub tsev kawm ntawv tshiab nyob rau sab hnub tuaj qab teb los ntim kev cuv npe. Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Qhov Qauv Npaj Vaj Tse tau raug tsim muaj thaum xyoo 2009 nrog kev to taub tias qhov qauv yuav siv sij hawm ntau tshaj li 15 lub xyoos los siv thiab tau nyiaj. Qhov nyiaj xub thawj yog npaj los ntawm Measure Q thiab nrog zej zog kev txhawb pab los ntawm Measure X, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cia siab lawm tias yuav muaj kev txhim kho ntxiv mus hauv peb tej tsev kawm ntawv thiab peb lub zej lub zos rau ntau ntau lub xyoo.

Hais txog peb lub zej lub zos, kuv pom tau tias nws tseem ceeb heev los hais txog qhov kev nyob nyab xeem tam sim no muaj kev txhawj xeeb txog uas muaj teeb meem tsis yog rau peb lub zej lub zos nkaus xwb, tiam sis peb lub nroog - tej kev hem nyob rau hauv "social media". Peb txhua tus paub lawm tias "social media" tau raug hloov peb lub ntiaj teb rau qhov kev zoo rau ntau txoj kev. Tiam sis kuv tau raug ceeb toom nyob rau thawj lub "quarter" no ntawm lub xyoo kawm ntawv txog ntau yam teeb meem. Ntau ntau lub lim tiam dhau los, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv, zoo tib yam nkaus li ntau lub hauv paus tsev kawm ntawv puag ncig lub teb chaws, tau pom muaj tej kev hem ntau nyob rau hauv "social media", ua rau zej zog tsev kawm ntawv thiab niam txiv ntshai zoo li ntawd,. Txhua yam kuj pom tau tias tsis paub meej thiab tsis muaj tej yam tshaj qhov uas kev txiav txim siab yuam kev, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muab qhov no xyuas nruaj tseem ceeb. Hauv paus tsev kawm ntawv thiab Fresno Police Department xav kom tej tub kawm ntawv thiab tej niam txiv paub txog tias muab tej kev hem tsis tseeb hauv "social media" yog ib qho teeb meem loj, thiab yog ib qho kev ua txhaum ntsawv siab. Ua tej yam kev hem li muaj peev xwm rau muab ncua tsis pub kawm ntawv, ntiab tawm thiab los yog phem tshaj ntawm, raug txhom, raws li tau tshwm sim rau peb lub hauv paus tsev kawm ntawv tej tub kawm ntawv tau ua los lawm.

Nws tseem ceeb heev peb yuav tau muaj tej kev sib txuas lus nrog peb tej me nyuam hluas txog kev nyob nyab xeeb hauv "cyber", siv tej lus hauv "social media" kom tsim nyog thiab tej kev raug txim nrog rau kev siv nws yuam kev. Kuv cia siab lawm tias koj yuv koom kuv ceeb toom peb cov me nyuam hluas tias yog tias lawv pom ib qho kev hem tso tawm hauv "online", tsis txhob lam koom nrog kev sib tham los yog rov muab tso tawm dua, tiam sis, cia li tshaj qhia kiag rau ib tug neeg laus twg.

Hauv paus tsev kawm ntawv tab tom ua hauj lwm hnyav nrog tej me nyuam hluas thoob plaws kom kawm tiav kom lawv muaj peev xwm kawm tau zoo dhau tshaj high school, thiab nws yog ib qho phem kawg los xav txog tias muaj ib txhia kuj yuav plam lub sij hawm qhib ntawm vim hais tias muaj ib qho kev txiav txim siab yuam kev rau hauv Facebook, Twitter los yog Instagram. Koom nrog peb kev sib txuas lus.