Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tau Ua Qhov Kev Qhia Kom Ceev Ceev tshiab los Ceeb Toom Tej Niam Txiv thaum Muaj Tej Xwm Ceev

Hauv paus tsev kawm ntawv tau ua ib qho kev ceeb toom tshiab rau tej niam txiv thiab tej neeg saib xyuas sai sai txog ib qho xwm ceev tshwm sim hauv vaj loog kawm.

Qhov Kev Ceeb Toom Ceev yuav xa ib tsab xov ntaus ntawv rau tej xov tooj ntawm tes rau tej niam txiv los yog neeg saib xyuas yog tias muaj ib qho xwm txheej tshwm sim hauv vaj loog kawm uas muaj kev cuam tshuam hnub kawm los yog tseev kom muaj kev tso tawm ntxov.

Qhov kev ua no yuav muaj ib qho twj ceeb toom rau tej niam txiv/neeg saib xyuas thiab neeg khiav dej num sai sai ntxiv, tshaj li hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev ceeb toom "SchoolMessenger" tam sim no muaj.

Yeeb vim qho xov ntaus ntawv tsuas pub 160 tus tsiaj ntawv nkaus xwb, tej xov tsuas yog hais me ntsis xwb, tiam sis yuav npaj muaj lus qhia ntxws thiab tej kev qhia tseev kom muaj.

Qhov Kev Ceeb Toom Ceev qhov kev ceeb toom xwm ceev tso tawm raug cai rau lub Ob Hlis tim 8 nrog rau ib qho kev sim ntaus ntawv rau txhua tus niam txiv thiab neeg saib xyuas nrog kev qhia ua yooj yooj yim txog kev los "xaiv" li cas rau qhov kev ceeb toom. Hauv paus tsev kawm ntawv tau hais tej niam txiv "xaiv" vim tias tej xov ntaus ntawv kuj yuav muaj teeb meem rau tej "data plans".

Qhov Kev Ceeb Toom Ceev ntaus ntawv raug xa rau xov tooj xwm ceev tej tsev kawm ntawv muaj khaws tseg rau tej twb tug tub kawm ntawv.

Rau Qhov Kev Ceeb Toom Ceev kom ua tau zoo, nws tseem ceeb heev uas tej niam txiv nco tsoov tias tus xov tooj xwm ceev ntawm tes nyob rau hauv ntaub ntawv thwj. tej niam txiv yuav tsum tau qhia rau lawv tej tsev kawm ntawv paub yog tias nws muaj ib qho kev hloov tus xov tooj xwm ceev ntawm tes.

Yog li ntawm hom teeb meem nyob nyab xeeb dab tsi thiaj yuav yog ib qho Kev Ceeb Toom Ceev? Hauv paus tsev kawm ntawv tau txiav txim tias qhov kev ua ntawm no yuav raug siv yog tias muaj teeb meem nyob nyab xeeb hauv ib lub tsev kawm ntawv twg tau tshwm sim cuam tshuam kev kawm los yog tseev kom muaj ib qho kev tso tawm ntxov.

Tej yam kev piv txwv ntawm hom xwm txheej ceev yog nkev paim (gas leak), kav dej loj tawg, hnub tsaus fuab, hluav taws xob tuag, los yog ib qho teeb meem nyob nyab xeeb muaj feem rau tub ceev xwm kev raus tes ua ncaj nraim rau tej teeb meem kev tuaj txog tsev kawm ntawv los yog lawb ntawv.

Hauv paus tsev kawm ntawv kuj tseem yuav los siv "SchoolMessenger" hu xov tooj xa xov los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv los yog tsev kawm ntawv ceeb toom tej niam txiv txog qhov lus qhia tseem ceeb.

Tiam sis Qhov Kev Ceeb Toom Ceev ua rau hauv paus tsev kawm ntawv los xa ib qho xov ntaus ntawv rau tej niam txiv tau txais qhov xov tseem ceeb sai sai, thiab ua lus Askiv, lus Mev thiab lus Hmoob.