Hnub Kaw Kaum Ob Hlis tim 1 rau Cov Tsev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhib muaj ib txoj kev dav dav ntawm kev xaiv tsev kawm ntawv, xam nrog rau tej tsev kawm ntawv tshaj lij nto npe thiab tej kev kawm tshwj xeeb. Rau lub xyoo kawm ntawv 2017-18, cov ntawv thov yuav tsum tau txais ua ntej lub Kaum Ob Hlis tim 1 thiaj muaj kev saib xyuas ua ntej rau kev nrho hmoov.

Tej yim tsev neeg kuj thov tau rau kev tshais mus rau hauv paus tsev kawm ntawv ib lub tsev kawm ntawv twg los ntawm ua tiav ib daim ntawv thov. Kawm kom paub ntxiv thiab luam daim ntawv thov ntawm www.fresnounified.org, hu (559) 248-7538, los yog tuaj kiag rau ntawm Transfers Office, 4120 N. First St., rau lus qhia ntau ntxiv.

Hauv paus tsev kawm ntawv qhib muaj tej kev xaiv ntau tshaj li ntawm 20 lub tsev kawm ntawv xaiv thiab txoj txuj ci kawm dej num (CTE).

Rau cov tsev kawm ntawv tshaj lij thiab tshwj xeeb, cov tub kawm ntawv raug xaiv los ntawm kev nrho hmoo thaum muaj chaw seem ntawm theem qib tau thov. Ib txhia ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov tsev kawm ntawv tshwj xeeb muaj tej tseev kom muaj rau kev nkag, nrog rau kev xaiv tub kawm ntawv raws lus teev tseg kawm txuj ci.