Kev Saibxyuas Txug Kev Kawm Thaum Ntxov

Michael Hanson, Fresno Unified Superintendent

Peb ib txim hnov tej laus muab txoj lus piv tias, "Koj laus lawm los koj yeej tseem kawm tau," tias sis koj puas xav txog tias? "Txaws hais tias koj me npauj li cas los koj yeej yuav tsum kawm tau thiab."

Peb cov menyuam yog cov uas tseem ceeb tshaj rau peb. Lawv yog peb cov neeg zej zog yav tom ntej, lawv yuav yog cov uas los saibxyuas peb lub zej zog thiab peb lub teb lub chaw yav tom ntej-yog li ntawm yuav tsum cia kom lawv loj hlob los tsim txiaj thiab cia muaj ntau tiam zoo lawv qab lawv. Nws tsis yog ib qhov uas yooj yim, yog li ntawm peb yuav tau ua txhua yam pab lawv kom zoo.

Nws yeej muaj ntaub ntawv lawm tias Fresno tab tom nrhiav kev pab rau tej koog uas txom nyem. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv qhov kev npaj pab cov koog txom nyem yog saibxyuas ua kom muaj kev kawm ntawv zoo, yog li ntawm qhov kev pab yog cia kom muaj kev kawm thaum ntxov. Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Sab Laj thiaj li muab $10 lab nyaj los them rau qhov kev kawm thaum ntxov no. Kev tshawb nrhiav pom tau tias yog pib tau kev kawm thaum ntxov ces yog ib qhov uas zoo heev. Yog hais tias peb coj tau peb cov menyuam muaj 4 xyoos mus kawm ntawv ces yuav pab tau kev kawm ntawv nce nyob ntawm lawv lub neej.
Nrog rau peb qhov kev pab pib xyoo 2011 txog hniaj hnub no peb muaj 62 qhov chaw kawm thaum ntxov thiab muaj 109 chav kawm thiab 182 qhov kev qhia uas yog pab rau coob 3,200 tus menyuam kawm ntawv. Peb $10 lab nyiaj pab rau cov menyuam kawm thaum ntxov ua rau muaj kev koom tes los ntawm ntau lub lub koomhaum teb chaws zoo li Packard Foundation. Nws kuj pom tau tias cov kev kawm rau thaum ntxov yeej pab tau menyuam mus siab tiag. Yog li ntawm xyoo tas los no lub Packard Foundation txiav txim pab 10 xyoo rau peb lub qhov chaw ces Hauv Paus Tsev Kawv Fresno txawm yog ib lub ntag.

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Fresno npaj los pab cov kev kawm thaum ntxov ua kom tsim tau thiab txhawb tau kev loj hlob, hais lus thiab kev to taub uas kom muaj kev paub lej(math) thiab hais lus zoo rau cov menyuam yau. Peb cov kev kawm pab muaj ntau yam rau menyuam kawm ntawv thiab niam txiv xaiv zoo li muaj peb xoob moos losyog ib hnub kiag rau pre-kindergarten, kawm ob hom lus ua ke zoo li Mev. Cov kev qhia thaum ntxov no yog saibxyuas txog kev hais lus thiab kev pab menyuam rau lwm qhov chaw thiab kev pab rau cov menyuam tshwj xeeb 3-5 xyoos.

Zoo li koj tib hno hno ntawm peb tus phooj ywg First Five of Fresno County hais tias menyuam cov hlwb tau txais kev pom thiab kev paub 90% ntawm txoj kev ua neej thaum yug kiag mus txog kindergarten. Thaum lawv muaj 3 xyoos, cov menyuam uas lawv yug tau rau cov yim neeg uas lawv tau txais kev kawm ntawv qis ces lawv tau hnov 30 lab lo lus tsawg dua cov menyuam uas yug tau rau cov niam txiv muaj kev kawm siab dua. Cov kev kawm preschool yuav pab tau cov menyuam no ua kom lawv paub ntau lo lus ua ntej lawv mus kawm kindergarten. Kev tshawb nrhiav pom tau tias txhua ntus las nyiaj muab siv rau kev kawm preschool yuav txuag tau $2 rau $12 nyiaj uas muab siv mus rau kev mus raug txim, noj xoom qhuab thiab kev kawm rau cov kawm tshwj xeeb. Kev kawm thaum ntxov raug rau peb sawv daws.

Txawm hais tias cov kev pab zoo li cas los lawv yuav pab tau kom peb cov menyuam kawm ntawv ua tau zoo nyob hauv chav qhia ntawv, txo ua kom cov tawm ntawv yav tom ntej muaj tsawg thiab npaj ua kom lawv nyob kawm kom tau tiav mus kawm tas qib siab thiab paub mus kawm haujlwm. Kev cuv npe rau menyuam kawm thaum ntxov tseem ceeb heev li rau peb cov menyuam yau thiab lub zej zog. Koj yuav kawm tau ntau ntxiv txog cov kev kawm thaum ntxov ntawm peb tsaab ntawv Building Future no losyog hu mus rau (559) 457-3682 los (559) 457-3803.