Preschool, Kindergarten Tab Tom Yuav Muaj Kev Cuv Npe

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj siab hlo los tshaj qhia tias tab tom muaj kev cuv npe rau pre-kindergarten/preschool, transitional kindergarten, thiab kindergarten rau lub xyoo kawm ntawv 2017-18.

Hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev kawm thaum ntxov pab tau tej me nyuam tsim kev txawj uas yuav npaj lawv muaj kev sib haum xeeb, lub siab zoo thiab kawm tau txuj ci haum rau tsev kawm ntawv theem qis, tsim lub hauv paus ruaj khov rau kev kawm tau hauv tsev kawm ntawv theem qis thiab ntxiv mus lawm yav tom ntej.

Tej yim tsev neeg raug nqu hu kom cuv lawv tej me nyuam npe kawm kom sai li sai tau muab ib txoj hau kev rau hauv paus tsev kawm ntawv thiab tej tsev kawm ntawv los npaj rau ntau tus tub kawm ntawv nyob rau thaum caij nplooj zeg.

Prekindergarten/Preschool
Prekindergarten, los yog preschool, yog ib qho kev kawm tsis raug tsub nqi dab tsi muaj pub rau tej yim tsev neeg nws nyob rau hauv cheeb tsam Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tus nrim av. Tag nrho tej yim tsev neeg muaj me nyuam hnub nyoog 4 xyoos txog thaum lub Kaum Ob Hlsi tim 2, 2017 raug txhawb kom mus cuv npe. Cov pob ntawv cuv npe muaj nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv theem qis. Xav paub ntau ntxiv txog tej kev ua cuv npe preschool, hu tau rau Early Learning Department ntawm (559) 457-3682.

Transitional Kindergarten thiab Kindergarten
Transitional kindergarten (TK) yog thawj xyoo ntawm ib txoj kev kawm ob-xyoos ntawm kindergarten. TK yog tsim los rau cov tub kawm ntawv nws lub hnub yug poob mus rau ntawm lub Cuaj Hli tim 2 thiab Kaum Ob Hlis tim 2, 2017. TK npaj muaj txoj hau kev qhib rau kev haum xeeb thiab txawj lus thiab tej hauv paus lej thiab tej ntsiab paub ntawv. Tom qab xyoo ib, transitional kindergartners nce mus rau ib chav traditional kindergarten rau xyoo ob.

Rau kev tsim nyog rau kindergarten, cov tub kawm ntawv yuav tsum muaj 5 xyoos kiag rau los ua ntej lub Cuaj Hli tim 1, 2017.
Tej yim tsev neeg yuav tsum cuv npe kom sai li sai tau rau TK thiab kindergarten raws li chaw puv sai heev. Kev cuv npe rau TK thiab kindergarten muaj nyob rau tej lwb lub tsev kawm ntawv theem qis txhua hnub. Tej yim tsev neeg yuav tsum hu rau lawv lub tsev kawm ntawv ntawm tsev rau lus qhia ntau ntxiv.

Tej yim tsev neeg nws tseem tsis tau paub meej seb lawv tus me nyuam yuav mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg yuav tsum tau mus saib Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv lub chaw nruab ntug ntawm www.fresnounified.org los yog hu rau (559) 457-3351 thiab hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg khiav dej num yuav pab qhia tau qhov chaw lub tsev kawm ntawv theem qis yog raws li koj lub chaw nyob.

Yog tias ib tug me nyuam twg tab tom tau txais kev pab kawm txuj ci tshwj xeeb, hu rau Special Education lub chaw ua hauj lwm ntawm (559) 457-3220.