Taug Kev Rau Cesar Chavez

Cia qhov Cesar Chavez tsim tau tseg ciaj sia rau cov tub ntxhais kawm ntawv txhua xyoo txog Cesar E. Chavez Hnub ntawm nws tej kev ua haujlwm thiab kev kawm uas yog ua ib qhov kev nco txog rau tas nrho zej zog zoo li taug kev ntawm lub Saroyan Theatre mus rau tom Tsev Kawm Ntawv Cesar Chavez.

Cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua haujlwm, thiab neeg zej zog muab kev qhuas tej uas Chavez tsim tau tseg los ntawm kev ua yeeb yam, sau ntawv thiab ua kev nco txog uas yog tshim sim rau thaum lub Peb Hlis Hnub Tim 17, uas yog xyoo thib 16 lawm.Tsev Kawm Ntawv Tioga cov tub ntxhais kawm ntawv qib nrab yeej qhov sib kheem sau ntawv txog Cesar Chavez xyoo no. Cov tub ntxhais uas yeej nyob rau cov tsev kawm ntawv qib siab yog Tsev Kawm Ntawv Design Science yeej thib ib thiab Tsev kawm Ntawv Edison yeej thib ob thiab thib peb.

Tus uas yeej nyob rau Tioga yog Sofia Medina tau thib ib, Tiara Cardenas tau thib ob, Victoria Rosales tau thib peb, lawv tus xib fwb yog Joseph Bushong. Nyob rau cov tsev kawm ntawv qib siab yog Isaak Hernandez tau thib ib ntawm Design Science (tus xib fwb yog Crystal Arredondo); Caoilin Mulllings tau thib ob nyob ntawm Edison (tus xib fwb yog Edward Garcia) thiab Miguel Maravilla tau thib peb nyob ntawm Edison (tus xib fwb yog Erica Jimenez)

Cesar Chavez Hnub uas ua Haujlwm thiab Kawm yog ib qhov kev koom tes los ntawm El Concilio de Fresno, hauv paus tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv rau laus, cov tub ceev xwm xeev California thiab lwm cov kooshaum zej zog. Muaj ib pawg neeg muab kev koom tes ntawm hauv paus tsev kawm ntawv los pab npaj Chavez cov kev kawm nyob rau Fresno cov tsev kawm ntawv.