Thawy Coj Tsev Kawm Ntawv Cov Lus Tshaj Tawm

"Yog hais tias txhua tus txav mus lawm tom ntej ua ke, ces kev vam meej nws yeej ua tau nws tus kheej." Txawm tias Henry Ford yuav tsis tham txog kev npaj kev kawm college thiab cov neeg kawm tiav npaj txhij ua dej num, nws lo lus kev txawj ntse ntau kawg nkaus rau ib tus neeg twg muaj feem nrog rau Fresno Unified. Nrog rau yim lub lim tiam kawm ntawv tshiab los no, cov tug kawm ntawv thiab cov neeg khiav dej num raws li hauv paus tsev kawm ntawv kev kawm tau tsis ntev los no, thiab nrog rau kev txhawb pab ntau kawg nkaus los ntawm neeg zej zog, ua rau lawv txoj kev xav siab dua.

Nyob rau lub Yim Hli yuav luag xaus Fresno Unified tau txais tej kev qhia tshwm los ntawm xyoo 2015 Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) qhov kev ib txwm xeem rau thawj zaug yog 15 lub xyoos, txhua theem qib pom tau muaj nce hauv lus Askiv (ELA) thiab lej. Nov tsis yog lam cia li tshwm sim. Nws siv ntau xuaj moos ntawm kev kawm dej num los ntawm cov xib fwb, ib tug neeg muab kev cog siab hlo rau los npaj ib tug yam ntxwv ntawm kev kawm nrog tej kev cia siab siab thiab cog siab los hloov tej kev ua yav dhau los. Cov tub kawm ntawv los kuj muaj ib qho kev sib zog peem, ua tsi ntsees rau kev mus kawm ntawv npaj txhij log los kawm txhua hnub, pom zoo hloov lub xeev tej qauv teev tseg thiab ua ntsees rau lawv tes hauj lwm zoo tom ntej.

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau pom muaj tej cim zoo rau ntau lub hlis dhau los tshaj li cov qhab nia txhim kho. Cov feem pua kawm tiav nyob rau qhov siab kawg nkaus uas nco tau ntawm 84%, thiab cov tub kawm ntawv tso kev kawm tseg tsawg zuj zus, ob lub xyoos dhau los yeej txo qis zuj zus. Tam li lub hauv paus tsev kawm ntawv tseem yuav yuav ua tus yam ntxwv mus kawm college thiab npaj txhij ua dej num, peb kuj pom muaj kev nce ntawm cov kawm qib kaum ob hauv tsev kawm ntawv theem siab xaiv mus kawm tsev kawm ntawv qib siab, nce txog li ntawm 85% tam sim no. Hauv paus tsev kawm ntawv thoob plaws, cov tub kawm ntawv tau saib sib txawv ntawm kev txuam hauv kev kawm txhais li cas - lawv tau txuam nrog hauv tej dej num ua, kev kawm ntawv thiab kev ua kis las, npaj muaj ib txheej tseem ceeb heev rau lawv txoj kev kawm.

Peb Pawg Thawj Coj Kev Kawm Txuj Ci tau nqis peev ntau kawg nkaus lub Hom phiaj 2, kom paub meej tias tej tub kawm ntawv muaj ib lub cib fim tau los pom dua lub zej lub zos thiab lub xeev tej chaw khawv qub txeeg qub teg, tej vaj tsiaj thiab ntau qhov chaw ntawm peb tej chaw tswj tseg. Lub xyoo no qhov kev nqis peev tau nthuav mus deb zog xam nrog rau cov tub kawm ntawv hauv "transitional kindergarten" txog qib ob. Kev nqis peev rau peb cov me nyuam hluas yog ib txoj kev nthuav lawv txoj kev kawm thiab to taub peb lub ntiaj teb yog tus yuam sij los tsim lawv txoj kev xav tseem ceeb thiab ceev lawm txuam nraim.

Dua lwm txoj kev ceev lawv txuam nraim thaib ua ntsees rau txoj kev kawm tau txuj ci yog kev los nqis peev rau lawv txoj kev kawm. Rau kev npaj rau qhov (bond) nyiaj txiag thov nyob rau lub Kaum Ib Hlis daim ntawv pov suab, Measure X, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tau ua muaj tej rooj sib tham nyob rau xya cheeb tsam thaum lub Yim Hli thiab lub Cuaj Hli los muab tej tswv yim los ntawm neeg zej zog txog hauv paus tsev kawm ntawv qhov Qauv Npaj Chaw Siv thiab tej yuav tau muab saib kev nqis peev ua ntej. Ua tsaug rau txhua tus tau mus koom thiab muab koj tej tswv yim los sib qhia hauv peb daim ntawv muab lus nug hauv "online". Nrog rau koj kev muab tswv yim thiab kev txhawb pab, peb ua rau peb muaj zog pho ua mus kom ncav qhov siab tshaj plaws.