Tus Qauv Pab Nyiaj Tshiab Tau Txiaj Ntsim Zoo rau Cov Tub Kawm Ntawv Muaj Tej Kev Xav Tau Ntau Tshaj PlawsTam li cov neeg koom tes nraim hauv peb lub zej zog, peb tej twb tug yeej tuav rawv ib lub luag hauj lwm rau kev tsim muaj lub nroog cov thawj coj tom ntej - peb cov me nyuam hluas.

Tam li Tuam Thawj Coj Kev Kawm, kuv paub tias kev kawm txuj tseem ceeb heev rau kev hloov kho tej teeb meem coob leej ntau tus ntawm peb cov tub kawm ntawv coob tshaj 73,000 tug tau ntsib tej hnwb hnub.

Qhov Kev Npaj Ris Dej Num Chaw Ib Cheeb Tsam Tswj, los yog LCAP, raug tso plhuav rau kev nce tej kev kawm tau txiaj ntsim rau tag nrho cov tub kawm ntawv nrog rau tej chaw muab kev pab ntxiv rau peb cov tub kawm ntawv txom nyem, cov me nyuam tu, cov neeg kawm As Kiv.

Nyob rau hauv Fresno Cheeb Tsam Koom Kev Kawm Ntawv, qhov ntawd sawv cev 88% ntawm peb tsoom tub kawm ntawv.

Los ntawm peb Pawg Nom Tswj Kev Kawm txoj kev tswj nyiaj txiag khov, peb tau nqis peev ntau tshaj $154 million nyiaj LCAP rau tej chaw muab kev pab tshiab thiab ua ntu zus mus rau hauv kev muab neeg tuav dej num, kev npaj ua, thiab kev khiav dej num - tag nrho puav leej txhab ntxiv rau peb qhov feem pua kawm tiav siab tshaj plaws ntawm 83.8%.

Qee yam ntawm peb tej kev nqis peev LCAP yog xam nrog rau:

- Kev tuav nraim peb qhov kev muaj tub kawm ntawv tauj xib fwb pes nrab 24:1 hauv qib kindergarten txog 3, tsib xyoos ua ntej thaum lub xeev tseev kom muaj
- Kev nthuav lub sij hawm qhia ntaub ntawv 30 feeb ntxiv kom dav txog rau qhov tag nrho muaj 40 lub tsev kawm ntawv theem qis
- Kev txhab tej kev txhawb pab kev nyob haum xeeb ntxiv rau hauv tej tsev kawm ntawv, ua rau muaj 86 tus neeg ua dej num puv sij hawm los txhawb pab peb cov tub kawm ntawv

- Kev tshwj ntsees nyiaj txiag ua ntu zus $12.7 million rau cov neeg kawm As Kiv
- Kev ntxiv Hmoob tam li ib hom ntawm ntau ntau hom lus txawv teb chaws qhib kawm hauv tej tsev kawm ntawv theem siab
- Kev nce tej nyiaj faib rau tsev kawm ntawv txog $5 million
- Kev nce kev nyob nyab xeeb nrog:
- ib tug tub ceev xwm tiv thaiv los yog ib tug tub ceev xwm qhuab qhia rau hauv txhua lub tsev kawm ntawv
- tej koob caws pom tseeb tshiab thiab teeb taws LED rau hauv tag nrho tej tsev kawm ntawv theem siab
- Kev ua kom tiav hlo peb cov pas dej da hauv tsev kawm ntawv theem siab los ntawm kev tsim tsa cov chaw ua pas dej tshiab hauv McLane thiab Roosevelt, thiab qhov kawg nkaus
- Kev nqis peev $13 million rau kev kawm txuj ua dej num (CTE), xam nrog rau ib lub bus tshiab, ib tug neeg tsav bus, thiab ib txoj kev muab kev nkag tau rau tej kev kawm dej num txhab ntxiv hauv Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Duncan Polytechnical.

Qhov $13 million no tsis xam nrog rau cov nyiaj pab tau muab tshiab rau tej kev kawm kho mob thiab cov nyiaj ua dej siab. Cov nyiaj pab no tag nrho muaj dua lwm $10 million, uas $6 million yuav raug siv xyoo no.

Qhov no tau ua rau qhov kev nqis peev tag nrho nce txog $19 million rau hauv tej chaw muab kev pab ua ntu zus rau CTE hauv 2016/17.

Ntawd yog ib qho kev nce peb npaug txaus qhuas kawg txij ntawm xyoo puav nyuam qhuav dhau los.

Kev los txhawb pab tej kev nqis peev no, peb yuav tau ntiav 140 tus xib fwb thiab neeg ua dej num txhawb pab tshiab, tag nrho thaum ua kom peb tej kev ris dej num siv nyiaj txiag tam sim no thiab ncua sij hawm ntev haum zoo.

Raws ib qho kev npaj siab los muab neeg zej zog tej lus tawm tswv yim, Fresno Cheeb Tsam Koom Kev Kawm Ntawv cov neeg khiav dej num tau qhib ntau tshaj 73 lub rooj sib tham thiab rooj cob qhia LCAP nrog ntau tshaj 1,500 tus neeg zej zog, thiab tau muab tau 3,000 daim ntawv nug, uas tag nrho tau pab tsim tawm xyoo no qhov kev npaj ua.

Txawm tias nws yeej tseem muaj peev xwm muaj tau ib qho chaw tu ncua twg rau ntawm qhov tub kawm ntawv yuav tsum muaj dab tsi thiab qhov neeg laus xav tau dab tsi, cheeb tsam koom kev kawm ntawv cov neeg khiav dej num tau ua tib zoo mloog tej yam saib tseem ceeb dua ntais ntawm peb tsoom neeg zej zog.

Qhov kev saib tseem ceeb dua ntais rau cov xib fwb yog tej chav kawm tsawg zog - yog li ntawd peb tau muab nyiaj pab tuav nraim peb qhov kev muaj tub kawm ntawv tauj neeg khiav dej num 24-1 txij pre-kindergarten-qib 3.

Tub kawm ntawv tau thov kom peb hloov kho cov chav plob hauv tej vaj loog kawm ntawv theem siab kom phim peb tej vaj tse tshiab - yog li ntawd peb tau pom zoo muab $2.6 million siv rau tej kev txhim kho chav plob.

Peb cov niam txiv qhov kev saib tseem ceeb dua ntais yog kom peb muab tej kev pab txuas ntxiv los ceev cov tub kawm ntawv kom nyob raws hom phiaj kawm tiav.

Peb pob nyiaj npaj siv tau ua li ntawd nrog CTE, neeg kawm As Kiv, thiab tej kev txhawb pab kev nyob haum xeeb.

Peb kuj tau muaj peev xwm los qhib kev sib koom siv chaw seem rau peb tsoom neeg zej zog nrog Nroog Fresno tib si thiab muab nyiaj pab rau tej kev nce kev nyob nyab xeeb nrog tej kev nqis peev rau tub ceev xwm, koob caws, thiab teeb taws.

Tag nrho LCAP tej yam saib tseem ceeb dua ntais no yuav txhab ntxiv rau peb qhov feem pua kawm tiav siab tshaj plaws thiab yog ib co kev nqis peev zoo rau peb lub nroog.

Kuv ua tsaug ib zaug ntxiv rau ntau ntau tus neeg uas tau siv sij hawm los muab lawv tej lus tawm tswv yim thiab ua ib lub suab rau kev pab txav tub kawm ntawv kev kawm tau lawm tom ntej.