Tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm Ib Ntus Bob Nelson: 'Peb Lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tej Hom Phiaj Kuj Tseem Tsis Tau Hloov'Raws li kuv zaum los sau kuv thawj xov "Building Futures" tam li tus tuam thawj saib kev kawm ib ntus, cia kuv xub los hais tias kuv txaus siab thiab kev saib muaj nqis los ntawm coob leej ntau tus muab kev txhawb pab los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm, lub zej lub zos thiab cov thawj coj kev kawm txuj ci raws li kuv tau pib tes dej num tshiab.

Tib lub sij hawm kuv tau siv sij hawm li 23 lub xyoos ntawm kuv lub neej laus ua hauj lwm rau hauv paus tsev kawm ntawv, kuv paub tias kev kawm txuj ci tseem ceeb heev txog kev sib raug zoo, yog li kuv thiaj xav tias kuv yuav tsum tau muab los qhia me ntsiv txog kuv tus kheej, tshaj ntawm qee yam lus nej tau pom thiab hnov nyob rau TV los yog tej ntawv xov xwm. Sab nraum uas ua ib tug tub txawg, kuv yog ib tug txiv thiab ib leej txiv rau xya tug me nyuam uas zoo tshaj plaws hnub nyoog li ntawm 20 xyoo rau 16 lub hlis me nyuam ntxaib, xam nrog rau ib tug me nyuam hluas xiam oo qhab. Kev coj los ntawm peb kev ncaj ncees, kuv pojniam Tiffany thiab kuv ib txwm ntshaw ib qho kev txhawb pab cov me nyuam yaus hauv peb lub zej lub zos, thiab tau siv sij hawm ntev loo tam li niam txiv qhuav, tshwm sim kev txais plaub tug me nyuam tu ntawm wb xya tug.

Tshaj ntawm kuv tsev neeg, kuv nyiam thiab tshaw txoj kev kawm txuj ci. Kuv tau ua dua Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv ib tug xib fwb qhia ntawv, lwm thawj coj tsev kawm ntawv, thawj coj tsev kawm ntawv, thiab thawj coj pab tib neeg, thiab ua ntej rov los rau hauv hauv paus tsev kawm ntawv ob lub xyoos dhau los, kuv tau ua tam li ib tug tuam thawj saib kev kawm hauv Chawanakee Unified hauv Madera County. Kuv qhia ntaub ntawv hauv Fresno State ib liam tiam ib hmo rau "Counseling Program" thiab tam sim no kuv kawm tiav kuv daim "doctoral degree" hauv University of Southern California. Tam li ib tug kawm tas lub neej, kuv ntseeg tias kev kawm txuj ci yog tus yuam sij rau kev kawm tau thiab kuv xav kom peb cov tub kawm ntawv muaj txhua lub nkauj ke rau kev kawm tau. Kuv paub tias peb cov tub kawm ntawv thiab cov neeg khiav hauj lwm ua hauj lwm nyuaj npaum cas txhua hnub thiab kuv zoo siab kawg nkaus rau lawv kev sib zog ua.

Mus koj xaus, kuv qhov kev tig ntsoov rau hauv paus tsev kawm ntawv nyob zoo li qub: Kom paub meej tias peb cov tub kawm ntawv kawm tiav rau Fresno Unified thiab muaj ntau txoj kev xaiv rau kev kawm qib siab thiab ntau ntau txoj kev los xaiv.

Raws li peb twb ze zuj zus rau qhov xaus ntawm lub xyoo kawm ntawv 2016/17 peb tsuas tshuav li ntawm ob peb lub hlis lawm los cuam tshuam tub kawm ntawv kev kawm tau. Txawm tias no yog thawj lub xyoo uas peb pom tau tias muaj kev ua tau zoo rau Kev Ntsuas Kev Txawj Ntse (Smarter Balanced Assessment Consortium) (SBAC) lub xeev tej kev xeem ntaub ntawv rau tag nrho peb cov tub kawm ntawv txhua pab, peb kuj tseem poob qab de ntawm peb lub hom phiaj tau hais tseg, "Txhua tus tub kawm ntawv yuav tsum tshaj lij kev nyeem ntawv, kev sau ntawv, thiab lej." Nws tseem ceeb heev uas peb lub zej lub zos paub txog peb lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Tej Hom Phiaj tseem tsis tau hloov thiab peb kuv tseem ua mus lawm zuj zus rau tom hauv ntej tuav tes rawv los txhawb pab peb cov tub kawm ntawv txhua tus txhua hnub.

Tib lub sij hawm peb muaj kev kawm tau zoo, peb tseem muaj hauj lwm ntau ua lawm tom ntej ntawm peb tam lis ib pab ib pawg, kom tau peb lub hom phiaj mus rau qhov TXHUA tus tub kawm ntawv caum cuag thiab tshaj li tej kev ntsuas no. Tam sim no, peb nyob rau ntawm ib feem peb ntawm cov tub kawm ntawv caum cuag los yog tshaj tej qauv tau teem tseg rau kev kawm lus Askiv, thiab tshaj me ntsis ib feem tsib rau lej. Tej kev tseeb li no ua rau muaj kev ua ntxuas ntxiv mus.

Dua ib zaug ntxiv, peb ua tau ib ruam zoo kawg nkaus thiab nce ib theem thiab kuv txaus siab kawm nkaus rau zej zog kev txhawb pab peb tau txais rau qhov ntawm. Thaum kuv tseem tab tom yuav tham txog tej kev yeej thiab tej kev ua tau zoo, peb tus kheej kuj tseem pom tau tias peb tej tub kawm ntawv tseem xav tau peb kev txhawb pab, nrog rau tej niam txiv, tej neeg saib xyuas, thiab peb tej neeg zej zog, los kaw kab nrug kev kawm tau. Kuv ruaj siab rau neeg zej zog kev txhawb pab peb muaj peev xwm tau yuav luag txhua yam peb teem tseg rau peb qho kev xav!