Zoo siab tos txais rov tuaj - nws yuav yog ib lub xyoo zoo tshaj plaws!

Tsis ntev no xwb cov hnub tub nkeeg ntawm lub caij ntuj qhua yuav raug hloov ua kev lom zem xauv npo thiab tej npauj npaim yuav muaj feem nrog rau thawj hnub ntawm txoj kev kawm.

Cov lim tiam yuav los no, coob tshaj li ntawm 3,200 tus xib fwb yuav npaj tej chav kawm, yuav tsim muaj tej txiag ntoo lo xov xwm, teeb tej khoom siv thiab tso tej qhia ntawv kom muaj quag.

Cov neeg ua khoom noj yuav pib npaj ntau tshaj li ntawm 98,000 puas noj tauj hnub, 85 tus neeg tsav tsheb npav yuav tsav tsheb ntog luj lam rau tej zej zog thiab tau txheeb tus neeg khiav dej num ntawm hauv paus tsev kawm ntawv yuav rov tuaj hauv tej vaj loog kawm npaj txhij los pib dua ib lub xyoo kawm ntawv muaj txiaj ntsim.

Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv pib lub xyoo kawm ntawv 2016-17 txhawb xaus ntawm lub xyoo kawm ntawv dhau los tau zoo. Kuv hnov tau tias lub zog ua rau peb txav zuj zus mus lawm tom hauv ntej tam li ib lub hauv paus tsev kawm ntawv, txhawb tej kev xaiv rau peb cov tub kawm ntawv ntau tshaj li ntawm 73,000 tug.

Lub xyoo dhau los no, hauv paus tsev kawm ntawv tau pom muaj tus naj npawb kawm tiav teev tseg ntawm 84% rau peb pawg plaub lub xyoos, ib qho kev nce ntawm 4.5% tshaj lub xyoo dhau los. Txhua lub tsev kawm ntawv theem siab pom muaj qhov nce tib yam nkaus li tej twb tus ntawm peb cov tub kawm ntawv tej pawg neeg tsawg.

Txuam nrog ib qho kev txo hauv paus tsev kawm ntawv tus naj npawb tso kev kawm tseg, Fresno Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv pom meej tias taug tau txoj kev yog lawm.

Tseem tshuav hauj lwm ntau tom ntej raws li hauv paus tsev kawm ntawv tej kev ua ntsi ntsees rau 100% ntawm peb cov tub kawm ntawv ncav cuag qhov kev kawm tiav tau nce mus saum sam thiaj.

Thaum xaus ntawm lub xyoo kawm ntawv, peb cov Thawj Coj Kev Kawm Txuj Ci tau nqis peev $154 million hauv peb qhov Kev Npaj Tswj Dej Num Cheeb Tsam Chaw (LCAP) kom paub tseeb tias txhua tus tub kawm ntawv muaj lub cib fim tau kawm tiav nrog rau muaj tej kev xaiv ntau lub tsev kawm ntawv qib siab los ntawm ntau txoj kev xaiv.

Tej kev nqis peev xam nrog rau kev cog lus muaj tej nyiaj txiag ntxiv ntawm $12.7 million rau cov neeg kawm lus Askiv; nce tsev kawm ntawv tej nyiaj faib los ntawm $5 million; txhim kho kev nyob nyab xeeb nrog ib tug tub ceev xwm los yog ib tug "police chaplain" nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv; txuas sij hawm qhia ntaub ntawv ntxiv los ntawm 30 feeb rau ib qho tag nrho ntawm 40 lub tsev kawm ntawv theem qis; thiab ntxiv kev txhawb pab kev nyob haum xeeb ntau ntxiv hauv tej tsev kawm ntawv.

Lwm yam kev nqis peev xam nrog rau ua cov pas da dej tshiab hauv McLane thiab Roosevelt thiab nqis peev $13 million rau txuj ci "career technology".

Ua ke, tej kev nqis peev no ua kom paub tseeb tias hauv paus tsev kawm ntawv tej me nyuam hluas - pib txij peb cov kawm thaum ntxov txog rau cov nyob hauv high school - muaj tej twj kom kawm ntawv thiab nyob rau kev kawm tiav.

Ib qho ntawm cov twj no yog muaj ib qho chaw nyob nyab xeeb thiab chaw kawm tau txiaj ntsim. Ua tsaug rau Fresno cov neeg pov suab thiab Measure Q, tej tsev kawm ntawv ib puag ncig hauv paus tsev kawm ntawv tau txais txiaj ntsim los ntawm tej kev hloov kho tshiab tam sim no muaj uas txhawb pab kev kawm thiab tsim muaj tej chaw sib txoos ua ke rau neeg zej zog.

Qhov hauj lwm no thiaj ua rau tau los tsim muaj ob lub tsev kawm ntawv tshiab -- Rutherford B. Gaston Sr. Middle School thiab Phillip J. Patiño School of Entrepreneurship -- thiab ib co tsev tshiab kawm txuj ci, libraries, tej pas da dej, gymnasiums, thiab tej kev hloov kho tsis paub tag.

Nyob rau lub hlis no, tom qab ib qho kev hloov kho $2.5 million, Addicott Elementary yuav zoo siab tos txais ib txhia ntawm peb cov tub kawm ntawv rov qab tuaj kawm.

Addicott, uas yog qhia cov tub kawm ntawv xiam oo qhab loj, yuav rov qhib dua nrog rau muaj tej kev neeg xiam oo qhab mus tau, tej kev pab nyob nyab xeeb, thiab tej phab ntsa muaj tej uas ua rau yus paub tias yus nyob rau qhov twg thiab tej suamm kev siv tus zog nchav los pab tej tub kawm ntawv nthuav tawm lawv qhov kev txawj.

Tej kev ua tau zoo ntawm peb lub hauv paus tsev kawm ntawv thiab peb tej tub kawm ntawv yuav tsis muaj peev xwm ua tau yam tsis muaj kev txhawb pab thiab kev cog lus los ntawm peb tej neeg ua hauj lwm 10,000 leej thiab ntau phav tus ntawm tej neeg zej zog koom tes.

Qhia tej me nyuam hluas ntawm peb lub zej lub zos yuav tsis tiav los ntawm ib tug tuam thawj saib kev kawm, ib tug xib fwb los yog ib tug tub kawm ntawv xwb; nws tau ua tiav thaum peb txhua tus los ua ke sib pab, npaj txhij los txhawb pab kev loj hlob ntawm peb tej me nyuam hluas tshaj plaws muaj kev ntseeg tias peb muaj peev xwm hloov txoj kev ntawm kev txom nyem hauv peb lub nroog, ua kom qhov chaw no zoo dua qub rau peb txhua tus.

Yog tias koj tseem tsis tau muaj lub cib fim los siv koj tej kev txawj los pab kev hloov lub neej ntawm ib tus tib neeg hluas twg, kuv thov caw koj ua kom lub xyoo kawm ntawv no yog ib lub xyoo koj muaj kev txuam thiab koom tes nrog peb tsim muaj tej neeg kawm tiav npaj txhij mus college thiab ua dej num. Koj puas tau npaj txhij?