College Lus Qhia

Coob tus ntawm Fresno Unified cov tub kawm ntawv tau kawm tiav tsim nyog mus kawm college - nrog rau ntau txoj hau kev xaiv zoo - tiam sis ntau tug tub kawm ntawv tsis paub txog tag nrho tej colleges uas lawv muaj peev xwm thov tau rau.

Yim caum-tsib feem pua ntawm Fresno Unified cov tub kawm ntawv tau thov mus kawm college tsib no, tiam sis tsuas muaj li ib nrab ntawm cov tub kawm ntawv muaj kev tsim nyog thov mus kawm colleges uas muaj feem rau lawv kev kawm txuj ci. Pev txwv li, 54% ntawm cov tub kawm ntawv tau nyiaj txiag tsawg muaj kev tsim nyog thov rau University of California tiam sis ho thov mus rau cov vaj loog kawm UC xwb, thiab tsawg tshaj li ntawm 44% ntawm cov tub kawm ntawv tau nyiaj txiag tsawg tau thov mus kawm rau cov vaj loog California State University.

Lub caij nplooj zeeg, ib qho kev sib zog los nthuav tej kev npaj tub kawm ntawv kev kawm txuj ci siab, hauv paus tsev kawm ntawv tau ua ib qho kev sim los qhia cov kawm qib kaum ob ntawm tag nrho lawv tej kev xaiv kawm college uas haum nrog lawv kev kawm txuj ci. Hauv paus tsev kawm ntawv tau xa college pob ntawv muab lus qhia rau txhua tus kawm qib kaum ob muaj kev tsim nyog raws li tim khawv uas ntau tug tub kawm ntawv thiab niam txiv tsis tau paub txog dua li ntawm tag nrho cov colleges tub kawm ntawv muaj kev tsim nyog rau.

Cov pob ntawv muaj ib qho qauv ntawm California public universities thiab colleges tub kawm ntawv muaj kev tsim nyog rau thiab tej kev pom zoo rau tej kauj ruam ua lawm tom ntej.

Ib tsab ntawv tau xa mus rau lawv cov niam txiv thiab nqua hu lawv los muab kev txhawb pab lawv tus tub kawm ntawv kom muab tag nrho tej kev xaiv kawm college. Tsab ntawv xa ua lus Askiv, lus Mev thiab lus Hmoob.

Nrog rau hnub kaw kev thov Kaum Ib Hlis tim 30 los thov rau ntau lub colleges plaub xyoos thiab universities, college cov pob ntawv hloov muaj lus qhia tseem ceeb uas yuav pab coj tau cov tub kawm ntawv raws li lawv muab tej kev txiav txim siab txog.

Pob ntawv kuj tseem muaj lus qhia txog tej kev nkag, kev them kawm college, tej nyiaj pub thiab California Dream Act. Tub kawm ntawv thiab lawv tsev yim neeg raug nqua hu kom mus ntsuam xyuas txhua txok kev xaiv thiab ntsib nrog tub kawm ntawv tus kws qhuab ntuas kawm txuj ci.

Kev sib zog peem ua pom tau tias muaj qho kev sib koom tes tiag tiag ntawm lwm lub chaw khiav hauj lwm ntawm Equity and Access, College and Career Readiness, Communications and Technology departments. Qhov kev sib zog peem ua no pom tau yam Long Beach Unified School District tau kawm txog nws kev sib zog peem ua rau kev ncav tes mus rau nws tej yim tsev neeg nrog rau tej lus qhia mus kawm college.