Bulldog Breakdown: 1 on 1 with the only other Fresno State quarterback to beat WSU

Alec Nolan Image
Monday, December 19, 2022
Bulldog Breakdown: 1 on 1 with the only other Fresno State quarterback to beat WSU
EMBED <>More Videos

Sports reporter Alec Nolan talks one on one with the only Fresno State quarterback to beat Washington State University, Mark Barsotti.

FRESNO, Calif. (KFSN) -- Sports reporter Alec Nolan talks one on one with the only other Fresno State quarterback to beat Washington State University, Mark Barsotti.