Kev Kawm Tiav Qib Kaum Ob Nce Siab Tshaj Raws Li Keeb Kwm

- Kawm tiav qib kaum ob nce txog 83.8% uas yog nce 4.5%
- Kev tawm ntawv yog poob mus rau 11.7%, qis tshaj xyoo tas los lawm uas yog 14.0% thiab poob qis li 15.6% piv rau xyoo 2012-13
- Kev kawm tiav qhov puasxees ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv Mev thiab Asmisliskas Dub yog zoo tshaj lub xeev thiab lub teb chaws.

Fresno cov tub ntxhais kawm ntawv kawm tiav qhov puasxees yog ntau tshaj kaum lub xyoo dhau los lawm, no yuav ua tau rau hauv paus tsev kawm ntawv mus dhau qhov kev tiv thaiv cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm tsis tau lawv daim diploma.

Hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev kawm tas rau xyoo 2014-15 yog 83.8% uas yog nce 4.5% tshaj xyoo 2013-14 uas yog 79.3% raws li cov ntaub ntawv uas muab tso tawm rau lub Tsib Hlis ntawm lub Xeev California lub Tuam Tsam Tsev Kawm Ntawv."Hauv Paus Tsev Fresno siv dag zog tsis tu ncua ua kom mus ncav Pawg Neeg Sab Laj lub Homphiaj 4: 'Txhua tus tub ntxhais yuav tsum nyob hauv tsev kawm ntawv ua kom kawm tiav tha sijhawm,'" tug thawj coj cov tsev kawm ntawm Michael Hansn hais. "Peb yuav ua peb cov haujlwm nrog rau

Pawg Neeg Saibxyuas Kev Kawm Ntawv Tiav cov tswv yim uas yuav coj peb ua tau mus zoo yav tom ntej."

"Thaum uas kuv tau pom peb cov kev kawm tiav nce lawm, kuv thiab cov neeg zej zog yuav tsis txaus siab txog puag thaum peb kawm tau nce mus txog qhov 100% kawm tiav lawm."

Cov kev kawm tiav nce siab rau xyoo 2014-15 no yog muaj los ntawm ntau qhov kev pab zoo li los ntawm txhua pab pawg uas yog muaj coob tshaj 50 tus menyuam kawm ntawv.

- Cov tub ntxhais Mev kawm tiav nce ntawm 77.6% nyob rau xyoo 2013-14 mus txog rau 82.3% xyoo 2014-15, muab piv rau lub teb chaws cov tub ntxhais Mev yog 71% rau xyoo 2011-12 (yog cov ntaub ntawv uas muaj qhia tuaj ntawm National Center for Education Statistices).

- Cov tub ntxhais Asmisliskas Dub kawm tiav nce ntawm 73.1% rau xyoo 2013-14 mus txog 82.1% rau xyoo 2014-15,, muab piv rau lub teb chaws cov tub ntxhais Asmisliskas Dub yog 68% rau xyoo 2011-12 (yog cov ntaub ntawv uas muaj qhia tuaj ntawm National Center for Education Statistics).

Txuas ntxiv mus yog rau plaub lub xyoo uas cov tub ntxhais tawm ntawv poob qis yog 11.7%, uas yog qis tshaj xyoo tas lawm 14.0%, thiab qis tshaj ntawm 15.6% rau xyoo 2012-13.

Homphiaj rau kev Ua Tau Zoo

Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Sab Laj muab dag zog ntau cov los ua haujlwm pab ua kom kev kawm tiav coob nce. Pawg Neeg Sab Laj saibxyuas ua kom muaj kev pab sib txig sib luag rau cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais kev pab nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv theem siab thiab ua kom muaj feem mus nkag tau rau cov tsev kawm ntawv qib siab.

Cov dag zog rau plaub qhov chaw uas pab tau kev kawm ntawv tiav zoo tshaj yog:

- Hauv paus tsev kawm ntawv ntxiv cov counselor saibxyuas kev kawm rau cov tsev kawm ntawv ua kom muaj 320:1 tus tub ntxhais kawm ntawv nrog rau ib tus counselor.
- Cov counselors siv cov ntaub ntawv los saibxyuas tub ntxhais kawm ntawv cov kev kawm thiab muab tso kom haum raws li cov kev kawm tiav.
- Cia kom muaj kev kho dua txog cov kev kawm thaum lub caij ntuj sov ua kom muaj kawm tau txog cov qhab nias poob lawm. Hais kom cov menyuam no yuav tsum mus kawm xwb yog lawv tsis mus no lawv cov niam txiv yuav tau tsho lawv tawm.
- Fresno lub tsev kawm ntawv rau cov neeg laus cia kom muaj cov kev kawm yav tsaus ntuj rau cov menyuam kawm cov chav lawv kawm poob lawm yav tsaus ntuj ua kom lawv kawm tas tha sijhawm."Peb ua haujlwm nyav heev ua kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kawm tau zoo txawm hais tias lawv yog neeg dabtsi thiab muaj nyiaj li cas los kom lawv kawm tas tha sijhawm," Hanson hais. "Cov ntaub ntawv no yog ib qhov kev qhia tias cov xib fwb, neeg ua haujlwm pab, cov thawj coj, cov menyuam kawm ntawv thiab lawv tsev neeg siv zog sib pab heev li."

Hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev kawm tau nce 4.5% yog zaum thib ob uas kev kawm ntawv tiav nce siab muab piv los ntawm lwm cov hauv paus tsev kawm ntawv loj nyob rau hauv xeev California lub Office to Reform Education (CORE). Tsuas yog Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv San Francisco kawm tau nce 5% xwb thiaj li tshaj Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Fresno.