Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv yog ib lub Zoo Chaw


Ob peb lub hlis dhau los, tus tub txawg tus ntse ntev los Marc Johnson qhia rau ib chav thawj coj puv nkaus ntawm Yogi Berra tau hais, "Yog tias koj tsis paub tias koj yuav mus qhov twg, koj yuav mus txog rau lwm thaj chaw." Qhov paj lug no tseem muaj raws li kuv tau qhia txog peb lub hauv paus tsev kawm ntawv nyob rau niaj hnub nim no thiab peb los ntawm 12 lub xyoos dhau los. Thaum kuv tau los txais qhov dej num tam li tus tuam thawj siab kev kawm, cov tub kawm ntawv nws kawm tiav ntawm xyoo 2017 no thaum ntawm tseem kawm qib ib. Tau ntsia tej tub kawm ntawv kev xam pom los ntawm niam txiv thiab tus tuam thawj saib kev kawm, kuv muaj peev xwm hais tau tias Fresno Unified yog ib lub chaw zoo dua rau koj cov me nyuam yaus niaj hnub no li 12 lub xyoos dhau los.

Fresno Unified tus naj npawb kawm tiav tau nce txhua lub sij hawm teev tseg ntawm 83.8% - ib qho 14% nce txij thaum xyoo 2009. Txawm tias yog ib lub ntawm cov hauv paus tsev kawm ntawv uas txom nyem tshaj plaws hauv teb chaws, Fresno Unified tus naj npawb kawm tiav siab tshaj lub xeev thiab teb chaws tus naj npawb pes nrab. Hauv paus tsev kawm ntawv tseem pom tau tias cov qhab nia xeem kuj nce hauv lub xeev. Nyob rau xyoo 2016, rau thawj thawj zog hauv 15 lub xyoos dhau los, cov qhab nia nce thoob plaws TXHUA theem qib kawm, rau TXHUA zaj kev kawm tau xeem, rau TXHUA pab pawg tub kawm ntawv. Tus naj npawb mus koom kev kawm los kuj nce, thiab tej kev coj xeeb ceem uas ua rau raug muab ncua thiab ntiav tawm kev kawm kuj nqis lawm ntau.

Muaj tej kev qhib los txhawb lub neej ntawm peb cov tub kawm ntawv tau nce thiab peb lub hauv paus tsev kawm ntawv tau muab kev koom tes raws li tsis tau muaj dua yav dhau los nrog ntau tus neeg koom tes xws li "City Hall", Housing Authority, tej chaw khiav dej num ntawm lub "county of Fresno", healthcare cov neeg koom tes, tej xib fwb, non-profits, youth-led organizations, cov hauv paus tsev kawm ntawv ib ncig, thiab tej tsev kawm ntawv qib siab, tsuas hais lub puav xwb.

Tej qab hau rau qhov kev kawm tau no yog los ntawm kev tau tig ua ntsees rau thiab kuv sib koom ntawm cov nom tswv thiab cov thawj coj, cov xib fwb, cov neeg khiav dej num, cov niam txiv, thiab lub zej zog Fresno tag nrho.

Peb qhov kev txhim ntsees thaum lub Plaub Hlis 2007 yog thaum ib pawg thawj coj thiab hauv paus tsev kawm ntawv cov thawj coj tau tsim thiab tau tawm suab pom zoo ib co niam kev ntseeg thiab kev cog lus thiab hauv paus tsev kawm ntawv tej hom phiaj. Hauv paus tsev kawm ntawv tshwm sim los ntawm tab tom yuav poob mus rau nom tswv ua tus tswj - thaum lub xeev twb yuav los ua tug tuav - rau ib lub ntawm cov hauv paus tsev kawm ntawv muaj nyiaj txiag hauv California, nrog rau tej kev khaws tseg khov kho uas ua rau hauv paus tsev kawm ntawv los xaiv tej tub kawm ntawv thiab qhib muaj ib txhia ntawm nyiaj hli zoo tshaj plaws thiab nyiaj txiag hauv cheeb tsam.

Los ntawm neeg them se-kev txhawb pab "bond Measures K thiab Q", peb tsim tau xya lub tsev kawm ntawv tshiab thiab kho dua tshiab thiab kho ntau pua lub chav kawm qub dua tshiab tau ntau lub xyoo dhau los. Cia li mus tsav tsheb ncig Fresno, thiab koj yuav pom ntau yam tim khawv ntawm tej tau nqis peev no. Hnub no koj tau pom qhov kev nqis peev Measure Q dhau los no, ua tau cov chav kawm txuj ci siab tam sim no nyob rau hauv Duncan Polytechnical High School, ib lub tsev kawm ntawv muaj ib tug naj npawb kawm tiav 98%. Thaum lub Kaum Ib Hlis, zej zog pom tau tias tej vaj tse kawm txuj ci zoo yog ib qho kev raug muab xyuas ua ntej tshaj plaws, pib dua nws qhov kev ruaj siab hauv Fresno Unified tam li ib qho kev ris dej num ntawm tej chaw muab kev pab tsoom pej xeem thiab dhau Measure X nrog rau 67% neeg pov suab txhawb pab. Ua tsaug txhua tus.

Peb cov tub kawm ntawv ntau tug taug taw tuaj rau peb tej vaj loog kawm ntsib ntau yam teeb meem, thiab tsis yog txhua tus tub kawm ntawv tau pom tej qauv kawm txuj ci dua los. Tib lub sij hawm cov xib fwb muab txoj kev qhia ntaub ntawv zoo thiab ceev tej tub kawm ntawv rau tej kev cia siab siab, muaj kev sib raug zoo nrog neeg laus ua tau ib qho kev txawv txav.

Raws li kuv tus phooj ywg thiab neeg ua hauj lawm ua kev ntev ntev los ntawm Fresno Housing Authority Tracewell Hanrahan tau hais tias, "Muaj coob leej ntau tus neeg hauv lub zej lub zos no, tshaj li ntawm tej xib fwb zoo kawg nkaws thiab cov neeg khiav dej num zoo kawg nkaus ntawm Fresno Unified, muaj kev zoo siab thiab txaus siab sawv ntxov txhua hnub thiab nug lawv tus kheev, 'Hnub no kuv yuav ua dab tsi rau 74,000 tug me nyuam?'"

Qhov dej num yog tej neeg laus muab tej tub kawm ntawv saib muaj nqis thiab qhia lawv siab zoo yog dab tsi. Peb tej vaj loog kawm yog tej chaw hauv paus tsev kawm ntawv thiab zej zog tuaj sib txoos ua ke los txhim kho tub kawm ntawv tej kev ua tau tib lub sij hawm tsim kom tej tub hluas muaj zog npho thiab zoo dua qub, tej yim tsev neeg, thiab tej neeg zej zog. Peb twb tau ua ua ke tau li ntawm 12 lub xyoos thiab tau ua tau ntau yam zoo. Nrog kev cog lus ntawm nej txhua tus, kuv paub qhov kev ua tau zoo no tseem yuav muaj ntxiv mus vim tias Fresno Unified paub tseeb tseeb tias nws yuav mus rau qhov twg - mus lawm tom ntej.