Neeg Zej Zog tau Muab Kev Txhawb Pab rau Fresno Unified nrog kev Pom Zoo ntawm Measure X


Tam sim no peb nyob rau sab nraum ntawm lub Kaum Ib Hli tim 8. Fresno neeg zej zog tau hais meej meej los lawm lawv kev txhawb pab ntawm Measure X, uas qhia txuj ci peb cov me nyuam hluas yog ib qho kev muab saib xyuas ua ntej tshaj plaws rau lub zej lub zos no. Nws yog ib qho qhia meej tias lub zej lub zos no tau ruaj siab rau Fresno Unified kev muaj peev xwm ua mus lawm tom ntej nrog rau $225 million ntxiv rau kev txhim kho tej vaj tse tsev kawm ntawv. Ua tsaug rau Fresno lub zej lub zos rau kev ntseeg hais tias txhua tus ntawm peb cov tub kawm ntawv tsim nyog tau txais ib txoj kev kawm zoo uas xam nrog rau tej vaj tse zoo tsim nyog.

Lub hlis no peb yuav tos txais raug kev raug cai ob tug thawj coj tshiab rau peb pawg neeg thawj tswj: Elizabeth Jonasson Rosas rau Suam Chaw 2 thiab Claudia Cazares rau Suam Chaw 6. Peb hais mus zoo rau tus Tuam Thawj Coj Luis Chavez, nws mus ua peb ib tug thawj coj zej zog zoo tam li Fresno City Council ib tug neeg koom tes, thiab Trustee Janet Ryan, nws so dej num los ntawm tau ua dej num tau 12 lub xyoos. Sawv cev ntawm Fresno Unified, thiab los ntawm kuv tus kheej, kuv xav los ua tsaug rau tag nrho Trustee Chavez thiab Trustee Ryan, thiab tos txais Trustees Jonasson thiab Cazares. Hauv paus tsev kawm ntawv tos ntsoov rau lawv kev ntaus thawj thiab kev coj raws li peb tseem yuav nqis peev ntxiv rau cov me nyuam hluas ntawm peb lub nroog.

Tam li peb ntau tus mus pw hmo Kaum Ib Hlis tim 8, nws yeej tseeb tseeb tias peb tau ua pov thawj ib qho keeb kwm tau muaj - txawm yuav yog koj qhov kev ua kam moog twg los xij. Raws li tej tub kawm ntawv thiab tej neeg khiav dej num taug raws li tej tau tshwm sim ntawm kev xaiv tsa nom tswv, hauv paus tsev kawm ntawv tau pib hnov los ntawm ib txhia nws tau muaj kev txhawj xeeb txog rau lawv tsev yim neeg kev nyob nyab xeeb. Ib txhia ntawm qhov kev txhawj xeeb no tej zaum tau muab tso tsis yog chaw lawm tiam sis nws yog peb lub luag hauj lwm los ua kom paub meej tseeb tias peb tej tsev kawm ntawv thiab peb tej chav kawm tseem pheej muaj kev nyob nyab xeeb ntxiv mus rau ib qho kev kawm nyob nyab xeeb, kev txuam kev sib txuas lus, thiab muab lwm seem kev pom los sib qhia raws li tub kawm ntawv ua hauj lwm to taub. Tam li ib lub hauv paus tsev kawm ntawv loj tshaj plaws thij plaub ntawm lub xeev California, Fresno Unified to taub kev tseem ceeb ntawm ntau haiv neeg. Peb muab peb tus kheej saib muaj nqis txog kev ncaj ncees thiab kev nkag tau rau txhua tus, thiab ua ntsees rau txoj kev ua lawm tom ntej ntxiv mus rau kev ruaj nrees.

Kuv thov txhawb txhua tus kom ceev daim duab loj rau hauv lub hlwb. Peb kev ncaj ncees tseem muaj zog pho, tab txawm tias lub sij hawm no tsis paub tias yuav zoo li cas thiab kev hloov. Tam ib lub zej lub zos peb yuav tsum tau sawv thiab teb tej kev sib ntxub nrog txoj kev zoo; teb kev tawm tsam nrog kev coj tus; teb rau kev tsis ncaj ncees los ntawm kev ncaj ncess; thiab teb teb rau tej kev tsis muaj kev cia siab los ntawm npaj muaj kev cia siab thiab muaj txoj hau kev qhib.

Ua kev peb muaj peev xwm ua mus tau lawm tom ntej txhawb tau qhov tseem ceeb ntawm kev sib hwm, ntau haiv neeg, kev sib to taub thiab kev siab zoo raws li txhua lub suab tau raug hnov.

Muab lub suab ntawm sib qhia mus tau zoo heev rau qhov kev xaiv tsa dhau los. Peb caw koj tuaj muab koj lub tswv yim ntxiv mus rau Kev Npaj Tswj thiab Ris Dej Num Cheeb Tsam Chaw (LCAP) kev taug ua rau 2017/18. Hauj lwm hauv hauv paus tsev kawm ntawv tab tom los sau tej kev yuav raug muab saib xyuas ua ntej tshaj plawm lub xyoo kawm yuav los rau LCAP, hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev npaj thiab pob nyiaj txiag rau kev nqis peev lub xeev qhov Qhov Qauv Tswj Xam Nyiaj Txiag. Hauv paus tsev kawm ntawv twb pib los muab lub zej zog tej tswv yim rau LCAP los ntawm muaj cov rooj cob qhia Zej Zog Kev Sib Pauv Tswv Yim. Tej rooj cob qhia xam nrog rau ib qho kev nthuav qhia txog tej kev nqis peev dhau los thiab tej kev pab, li li them tej kev tawm rooj mus kawm sab nraum, txuj ci kawm dej num thiab sij hawm qhia ntaub ntawv ntxiv ntawm 40 lub tsev kawm ntawv theem qis. Cov neeg tuaj koom rooj cob qhia thiab neeg zej zog rau caw los teb rau LCAP daim ntawv muab lus nug, uas yuav muaj ua tag nrho ntawv thiab nyob rau hauv "online" thiab ua ntau hom lus. Los xyuas sij hawm teem cov rooj cob qhia ntawm ceeb tsam thiab muaj koj li tswv yim, thov mus xyuas peb lub chaw nruab ntug ntawm www.fresnounified.org.

Cia siab tias lub sij hawm so no koj yuav ntsib kev thaj yeeb nrog tej phooj tej ywg thiab tsev yim neeg raws li peb tos ntsoov rau ib lub xyoo tshiab.