Peb Qib Ntxiv Sam Sim PibNyob rau lub xyoo kawm ntawv sam sim los, hauv paus tsev kawm ntawv kub siab lug los nthuav ib cov kev tawm rooj kawm sab nraum dhau chav kawm tam li ib txoj kev txhawb pab tub kawm ntawv kev ua neej thiab txuas lawv kev kawm kom tob.

Ntxiv rau cov kev tawm rooj kawm sab nraum uas muaj lawm rau cov tub kawm ntawv qib peb txog rau, lub xyoo no, cov tub kawm ntawv hauv transitional kindergarten txog qib ob los kuj tseem yuav mus thiab - puv npo tej kev tawm rooj kawm sab nraum rau txhua theem tsev kawm ntawv theem qis.
Cov kev tawm rooj kawm sab nraum yog ib feem ntawm hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev ua ntsees rau pawg thawj coj tau txais yuav Lub Hom Phiaj 2: "Tag nrho cov tub kawm ntawv yuav muaj kev txuam nrog kev ua duab zoo nkauj, tej dej num ua thiab tej kev ua kis las."

"Nrog rau qhov kev nthuav ntxiv no, peb cov tub kawm ntawv muaj ib qho kev lom zem tiam sis kev tawm rooj kawm txuj ci sab nraum tos ntsoov rau txhua lub xyoo, pib hauv transitional kindergarten. Nws yog cov chav kawm sab nraum uas tau ib qho txiaj ntsim zoo kawg rau tub kawm ntawv," tus Tuam Thawj Saib Kev Kawm Michael Hanson tau hais li.

Cov kev npaj kawm tawm rooj sab nraum muaj:

- Transitional kindergarten: Storyland los yog Fresno Art Museum

- Kindergarten: Fresno State Farm los yog Chaffee Zoo los yog Storyland
- Qib ib: Fresno State's planetarium los yog Chaffee Zoo los yog Discovery Center
- Qib ob: Fossil Discovery Center (Chowchilla) los yog Chaffee Zoo los yog chaw yug ntsis (fish hatchery)
"Peb zoo siab txog tej kev txuas kawm txuj ci thiab tij cib fim tub kawm ntawv muaj kev txuam cov chaw no," Hanson tau hais li.
Qib 3-4-5-6 yuav tau txais lawv kev txhawb pab ntxiv mus:

- Qib peb: Fresno County Office of Education's Scout Island los yog cov chaw nyob rau San Joaquin River Parkway Trust los yog Fresno State's planetarium
- Qib plaub: Monterey Bay Aquarium thiab Mission San Juan Bautista
- Qib tsib: Exploratorium (San Francisco) los yog California Academy of Science (San Francisco) los yog Tech Museum (San Jose)
- Qib rau: Calvin Crest los yog Sierra Outdoor School los yog Camp Green Meadows nyob saum roob Sierra.