Parent University Qhib Muaj Tej Chav Kawm, Nyob Qhov Chaw Tshiab

Parent University yuav qhib muaj ntau hom chav kawm rau tej niam txiv thiab neeg saib xyuas rau lub xyoo kawm ntawv 2016-17, pib lub Yim Hli tim 23. Cov chav yuav muaj:

- Tus Qauv Kev Kawm Thaum Ntxov

- Tus Qauv Tsev Kawm Ntawv Theem Nrab Ib Txwm Muaj
- Tus Qauv Qib 12
- Npaj Txhij los Kawm Nrog PBS
- Fresno Police Department's Community Academy

Cov niam txiv yuav tsum cim tseg tias Parent University lub qhov chaw loj tau tshais chaw mus rau 850 N. Blackstone Ave., qaum teb ntawm Belmont Avenue. Tus xov tooj yog (559) 457-3390. Rau lus qhia ntau ntxiv, mus rau www.fresnou.org/dept/parentu

Nyob rau ntawm qhov chaw tshiab, Parent University sib koom chaw nrog Early Learning Enrollment Center. Qhov no ua rau hauv paus tsev kawm ntawv los pab cov yim tsev neeg zoo dua qub nyob rau ntawm qhov chaw tshiab Fresno Unified los ntawm teem tej kev cia siab ntxov rau kev txuam tej niam txiv li cas, thiab npaj muaj kev txhawb pab.

Parent University yog ib qho kev kawm uas txhawb zog, txuam thiab txuas nrog tej yim tsev neeg rau lawv lub tsev kawm ntawv hauv zej zog rau kev txhawb pab ntawm tus tub kawm ntawv kev kawm tau los ntawm niam txiv kawm tej rooj cob qhia nyob rau txhua theem ntawm kev qhia ntaub ntawv.